Nybyggnad förskola, 4 avdelningar samt kök
Plats: Lillhamra, Västerås
Storlek: ca 1000 kvm
År: 2014 – 2015
Beställare: Västerås Stad
Projektet omfattar nybyggnad av förskola om fyra avdelningar samt tillagningskök. Förskolan rymmer 72 barn, fördelat på 16-20 barn per avdelning, samt ca 12 pedagoger. Tomten är relativt plan, och på fastigheten finns redan ett gruppboende. På den inhägnade förskolegården finns en naturdunge som bevaras och intill skapas en mindre pulkabacke som kan nyttjas av alla i området. Huvudentrén ligger i söder, mot Tågengatan, och där finns möjlighet att parkera med såväl cykel som bil. Även angöring för leveranser samt sophämtning sker från den södra sidan, avskilt från barnens lekytor.
Byggnadens utskjutande tak ger skydd över huvudentrén och lastkajen, samt cykelparkeringarna. Över fönster i söder och sydost ersätts det fasta utskjutande taket av solskyddsraster. Entrén markeras genom partiets och pelarnas röda kulör, samt en inramad, slammad tegelyta som även bildar ljushetskontrast mot partiet för synsvaga. Vid husets gavlar ligger entréer till avdelningarna som är kopplade två och två. Entréerna ligger under ett skyddande skärmtak som delvis, närmast fasaden, är tätt, delvis utfört som solraster. Här kan barnen sova utomhus, äta mellanmål, leka mm. Kontakten mellan ute och inne är viktig. Dörrar till avdelningarnas groventréer är markerade med röd kulör för orienterbarheten.
Alla entréer har full tillgänglighet utifrån, och invändigt finns inga nivåskillnader. En rwc nås från gården, så att barnen lätt och snabbt kan ta sig dit vid utevistelse. Överblickbarheten är viktig, personalen behöver ha uppsikt över barn i andra rum inne på avdelningen.