Karlsgatan 2 – Ombyggnad verkstad till konst- och länsmuseum

Kategori:
Ombyggnad

Plats:
Västerås

Storlek:
Etapp 1 – 4500 m2
Etapp 2 – 1300 m2

År:
2010-2013

Foto:
Natasja Jovic & ET Cetera

Uppdragsgivare:
Fastighets AB Melker (NR Nordic & Russia Properties Ltd)

“Den anrika Mimerverkstaden från 1911, inspirerad av såväl industriarkitekturi USA som Tyskland och ritad av arkitekten Erik Hahr, har genomgått en omfattande ombyggnad och etablerats som en ny kulturscenför konst och kulturarv för Västerås konstmuseum och Västmanlandsläns museum. Byggnaden, centralt belägen i staden, karaktäriseras av den tegelklädda stålkonstruktionen med stora fönsterpartier och utgjorde den bästa av förutsättningar för ASEAs (nu ABBs) rationella industriproduktion under mer än sju decennier. De rumsliga kvaliteterna med bland annat en takhöjd på sjumeter, bevarade stålpelare och ett kraftfullt arkitektoniskt formspråkerbjöd mycket goda förutsättningar för transformering till en nykreativ användning. Projektet föregicks av ett långt gemensamt utredningsarbete inom Västerås stad och Landstinget Västmanland. Ett av beslutsunderlagen utgjordes av layoutskisser formulerade av arkitekt Ronny Sundquist, på uppdrag av fastighetsägaren NR Nordic& Russia Properties Ltd, där en generell fördelning av verksamhetsspecifika och gemensamma ytor preciserades. Endast 18 månader förflöt mellanpolitiskt beslut och invigning. Detta förutsatte en arbetsprocess i tät dialog med byggherre, museiverksamheterna, projektledning och olika specialister.
Målet för projektet har varit en överskådlig, funktionsanpassad och tillgänglig byggnad medambitionen att skapa ny intressantarkitektur – att lyfta den gamla byggnadens kvaliteter och rumsligtgestalta museernas uppdrag att vara en gränsöverskridandemötesplats. Högt ställda krav på säkerhet, klimat, tillgänglighet, ljusmiljö och akustik har utgjort ett utmanande ramverk. Arbetet harpräglats av enkelhet och tydlighet genom att tillföra ett fåtal nya material och kulörer. Tillgänglighetskrav med bland annat kulörkontraster ligger exempelvis därför till grund för färgsättningens växelverkan mellan mörkt och ljust – funktionskraven transformerade till designelement. En tidigare passage genomhuset är nu förvandlad till ett entrétorg – en dockningsstation för museernas verksamhetsspecifika lokaler med plats för gemensam reception, butik, kafé och hörsal. De rumshöga glasade öppningarna in mot utställningshallarna skär ett snitt genom de kulörta fondväggarna och skaparen siktlinje genom byggnadens hela längd. Utställningshallarna blir dynamiska och funktionella rum, föränderliga att fyllas medolika uttryck och aktiviteter.” Utdrag ur Arkitektur 8-11, läs hela här